CP Kelco ประกาศความตั้งใจที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตเพกตินเพิ่มขึ้นหลังจากที่การขยายโรงงานในประเทศบราซิลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ATLANTA, Dec. 19, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการเพกตินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก CP Kelco ได้ ประกาศถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพกตินของบริษัทฯ เพิ่มเติมในทวีปยุโรป หลังจากที่ชุดโครงการขยายโรงงานผลิตในประเทศบราซิลดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ แล้ว “เรายังคงเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่และการเติบโตของเพกตินใน ตลาดทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคต้องการส่วนผสมคุณภาพสูงที่มาจากธรรมชาติในอาหารและ เครื่องดื่มของพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” Susanne Sörgel กรรมการฝ่ายแพลตฟอร์มกลยุทธ์ของสายผลิตภัณฑ์เพกตินของ CP Kelco กล่าว “การเพิ่มความสามารถในการผลิตของเราเพิ่มเติมจะช่วยทำให้แน่ใจว่า CP Kelco มีจุดยืนที่ดีในการสนับสนุนความต้องการที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นของลูกค้าทั้งในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและในตลาดที่เกิดใหม่” การ ขยายโรงงานในประเทศบราซิลของบริษัทฯ ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพกตินของโรงงานดังกล่าวสูงขึ้นร้อยละ 30 การขยายนี้ยังเพิ่มความสามารถของโรงงานในประเทศบราซิลได้อย่างมีนัยสำคัญใน การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เพกตินเกรดต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ที่ยั่งยืนและแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น CP Kelco คือผู้ผลิตเพกตินชั้นนำระดับโลก ซึ่งเพกตินนี้เป็นส่วนผสมพิเศษที่ผลิตจากเปลือกซิตรัส และถูกนำไปใช้ในอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับ CP Kelco CP Kelco มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา […]